Pon. - pt. 8:00 - 20:00; sob. 9:00 - 13:00 +48 32 253 27 00

Regulamin Portalu Pacjenta Globiana

Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem przez Globiana Sp. Z o.o.. Państwa danych osobowych, w celu uzyskania i utrzymania dostępu do systemu www.pacjent.globiana.pl online, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacja na temat praw osób, których dane osobową są przetwarzane znajduje się w treści Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Globiana – portal pacjenta”

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Globiana – portal pacjenta”

 • §1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem Serwisu www.pacjent.globiana.pl zwanym dalej Serwisem, jest Zakład Opieki Zdrowotnej Globiana Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000893983 pod numerem KRS 0000893983, posiadającą NIP: 679 – 321- 54- 99 oraz Regon 388663369 (dalej jako: Globiana)
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i zamawiania usług w placówkach Globiana Medical Center z wykorzystaniem Serwisu, w tym w szczególności warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Globiana konta Użytkownika, umożliwiającego Użytkownikowi składanie zamówień oraz uiszczania stosownych opłat celem zawarcia przez Użytkownika z Podmiotem leczniczym umowy o świadczenie usług
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną przez Globiana na rzecz Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) i odbywać się będzie na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Globiana poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług elektronicznych zawieranej z Użytkownikiem (dalej jako Umowa). Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu, zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 i dotyczy Umów zawieranych z Użytkownikiem po jego wejściu w życie.
 7. Globiana udostępnia Regulamin Użytkownikom za pomocą strony www.pacjent.globiana.pl przed zawarciem Umowy, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
 • §2.Definicje

Użyte w Regulaminie określenia zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Globiana , dostępny pod adresem www.pacjent.globiana.pl, umożliwiający składanie przez Użytkowników Zamówień i zawieranie z Podmiotem leczniczym Umów o świadczenie usług medycznych na odległość oraz korzystania z innych funkcjonalności oferowanych przez serwis.
 2. Aplikacja – mobilna wersja serwisu www.pacjent.globiana.pl udostępniana Użytkownikowi przez Globiana umożliwiająca składanie Zamówień i zawieranie z Podmiotem leczniczym umów o świadczenie Usług medycznych przy użyciu urządzeń mobilnych.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w szczególności identyfikujące pacjenta jako osobę oraz jej dane medyczne.
 4. Lekarz – współpracująca z Podmiotem leczniczym osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Przedstawiciel podmiotu leczniczego – inny niż lekarz pracownik lub podmiot współpracujący z Globiana wykonawca, któremu Globiana powierzyła wykonanie usługi zamówionej przez Użytkownika w miejscu wskazanym przez Uprawnionego lub w placówkach Podmiotu Leczniczego
 6. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi medycznej przez Lekarza lub Podmiot leczniczy, której wysokość określona jest w cenniku, dostępnym na stronie www.pacjent.globiana.pl.
 7. Podmiot leczniczy –Globiana Sp. Z o.o., wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 0000002566912, który świadczy Usługę na rzecz Użytkownika.
 8. Umowa o świadczenie usług– umowa pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem leczniczym, zawierana celem umożliwienia skorzystania z Usług świadczonych przez Globiana przez Uprawnionego.
 9. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Globiana a Użytkownikiem, określająca zasady i warunki, na jakich tworzone i prowadzone jest konto Użytkownika, a także zasady zawierania Umów o świadczenie Usług oferowanych przez Lekarzy lub Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu.
 10. Uprawniony – Użytkownik lub osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia na wykonanie usługi , uprawniona do skorzystania z usługi wykonanej przez Lekarza lub Przedstawiciela Podmiotu leczniczego.
 11. Usługa – usługa świadczona po zawarciu Umowy o świadczenie usług, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na wykonywaniu świadczenia przez Podmiot leczniczy na rzecz Uprawnionego, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu :
  1. Wizyta domowa – polegająca na wykonywaniu świadczenia na rzecz Uprawnionego, realizowana podczas jednej wizyty w lokalizacji wskazanej przez Użytkownika;
  2. Wizyta lekarska w placówce podmiotu medycznego – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz Uprawnionego, realizowana podczas jednej wizyty pacjenta w placówce medycznej;
  3. Konsultacja telemedyczna – polegająca na wykonywaniu świadczenia na rzecz Uprawnionego, realizowana zdalnie poprzez chat, telekonsultację lub videokonsultację;
  4. Inne usługi spełniające w myśl obowiązujących przepisów prawa
  5. Usługi/produkty niemedyczne
 12. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych Uprawnionego, którego jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w jego imieniu.
 13. Regulamin – Regulamin określający zasady korzystania z konta Użytkownika, a także szczegółowe zasady korzystania z usług Serwisu
 14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, który jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 15. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Użytkownika Podmiotu leczniczego.
 • §3. Zasady działania Aplikacji
 1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi składanie za jego pośrednictwem Zamówień na wykonanie określonych Usług w tym usług medycznych wykonywanych odpłatnie, a następnie zawieranie Umów o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym, który za pośrednictwem Aplikacji oferuje swoje usługi.
 2. Użytkownik może skorzystać z Aplikacji na urządzeniu mobilnym, pobierając ją ze Sklepu Google Play dla systemu Android lub ze App Store dla systemu IOS.
 3. Przed dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie chcąc dalej korzystać z Aplikacji, oświadczyć, iż akceptuje jego treść.
 4. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swoje dane zgodnie z formularzem zawartym na w aplikacji
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnego hasła umożliwiającego mu logowanie się do Aplikacji.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail. Globiana informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi lub osobie będącej pod opieką prawną Użytkownika (np. dzieci).
 8. Chcąc skorzystać z Usług medycznych oferowanych przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik wybiera odpowiedni tryb zapisu na wizytę zgodny z możliwościami jakie daje Aplikacja.
 9. Chcąc skorzystać z Usług oferowanych przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Aplikacji, Uprawniony podaje dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym w szczególności:
  1. historię zdrowia i choroby;
  2. historię choroby;
  3. kartę noworodka;
  4. kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
  5. kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
  6. kartę wizyty patronażowej;
  7. kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego;
  8. karta uodpornienia, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.).
  9. dane kontaktowe
  10. wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych oraz innych niezbędnych w procesie leczenia
  11. wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi ustalonych podczas udzielania usługi na co użytkownik wyraża zgodę dokonując czynności przesłania tych danych osobie wykonującej usługę
 10. Lekarz/Przedstawiciel podmiotu leczniczego ma obowiązek dotrzeć we własnym zakresie do Uprawnionego, celem wykonania Usługi w miejscu wskazanym przez odbiorcę usługi. Dojazd do Uprawnionego powinien odbyć się w czasie określonym odpowiednio w ust. 10 i 11 powyżej niniejszego Regulaminu.
 11. Lekarze świadczący usługi medyczne „Wizyty domowe” zamawiane za pośrednictwem Aplikacji nie posiadają w chwili wizyty u pacjenta specjalistycznego sprzętu medycznego. W przypadku, gdyby pacjent wymagał do celów postawienia diagnozy użycia specjalistycznego sprzętu medycznego, nieposiadanego przez Lekarza nie jest to podstawą reklamacji i zwrotu pieniędzy.
 12. Aplikacja / rejestracja potwierdza dostępność Lekarza przedstawiciela podmiotu leczniczego i wskazuje Użytkownikowi jego dane takie jak: imię i nazwisko, oraz może podać takie dane jak tytuł zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy oraz specjalizację.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za Usługę Medyczną niezwłocznie po potwierdzeniu przez Aplikację dostępności Lekarza lub Przedstawiciela podmiotu leczniczego.
 14. Umowę o świadczenie usług z Podmiotem leczniczym uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Użytkownika Opłaty.
 15. Precyzyjne warunki oraz sposób przygotowania się do wykonania niektórych usług podane są na stronach: www.globiana.pl oraz www.pacjent.globiana.pl.
 16. Podmiot Leczniczy nie ponosi odpowiedzialności, szczególnie w wypadku niezastosowania się do zaleceń zawartych na stronie internetowej www.globiana.pl oraz www.pacjent.globiana.pl zaleceń w sprawie sposobu przygotowania się do usługi, które uniemożliwią wykonanie usługi.
 17. Użytkownik dokonuje płatności kartą kredytową lub debetową albo poprzez przelewy natychmiastowe. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewami natychmiastowymi są prowadzone za pośrednictwem serwisu www.hotpay.pl
 18. W przypadku braku płatności za zamówioną Usługę, Umowę o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym uważa się za niezawartą, a Lekarz nie przystąpi do wykonania Usługi Medycznej w oparciu o Zamówienie.
 19. Opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  1. w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Uprawnionego przez Lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  2. w przypadku niewykonania przez Lekarza Usługi medycznej mimo przyjęcia Zamówienia i Zawarcia umowy z przyczyn niezależnych od Podmiotu leczniczego;
  3. w przypadku wykonania Usługi medycznej niezgodnie z zamówieniem i umową zawartą między Podmiotem leczniczym i Użytkownikiem, po rozpatrzeniu reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika lub Uprawnionego na korzyść Użytkownika,
  4. Każdy Użytkownik odwołujący Rezerwację na wykonanie usługi z tygodniowym wyprzedzeniem uprawniony jest do uzyskania zwrotu płatności jakiej dokonał w formie przedpłaty w pełnej kwocie.
  5. Każdy Użytkownik odwołujący lub modyfikujący Rezerwację nie później niż 48 godzin przed terminem jej Realizacji ma prawo wyboru alternatywnego terminu wykonania usługi w ciągu 14 dni od pierwotnie zaplanowanego terminu jej realizacji. Zmiana terminu realizacji usługi na nowy termin możliwa jest jeden raz. Nowy termin realizacji usługi jest zatwierdzonym przez strony umowy ostatecznym terminem na jej realizację.
  6. Odwołanie lub modyfikacja Rezerwacji przez Użytkownika później niż 48h godzin przed Terminem Rezerwacji lub nie pojawienie się siedzibie Usługodawcy w Terminie Rezerwacji daje Usługodawcy prawo do zachowania Płatności jakiej Użytkownik dokonał w formie Przedpłaty.
  7. W sytuacji, gdy wizyta nie może być zrealizowana z winy Usługodawcy lub Usługodawca odwoła Rezerwację dla której Użytkownik dokonał Płatności w formie Przedpłaty, Usługodawca jest zobowiązany do Zwrotu Płatności w terminie 20 Dni Roboczych od terminu rezygnacji z wizyty.
 20. Pacjent ma prawo kontaktu z Lekarzem tylko i wyłącznie w celu umożliwienia i/lub ułatwienia świadczenia Usługi medycznej.
 • §4. Odpowiedzialność Lekarza i Podmiotu leczniczego
 1. Lekarz, Podmiot leczniczy lub Przedstawiciel Podmiotu Leczniczego ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybranie sposobu wykonania Usługi, jak również za dobór i użycie określonych produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego (jeśli dotyczy).
 2. Usługi medyczne oferowane przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Aplikacji NIE SĄ PRZEZNACZONE dla pacjentów:
  1. wymagających pilnych hospitalizacji – zwłaszcza w sytuacji, gdy lekarz obecny u pacjenta uprzednio na wizycie domowej nie był w stanie pacjentowi pomóc;
  2. w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. pacjent nieprzytomny, nie oddycha, pacjent ma nagłą reakcję alergiczną, pacjent doznał niekontrolowanego krwawienia), w szczególności w sytuacji:
   1. – utraty przytomności;
   2. – nagłych zaburzeń świadomości;
   3. – agresji spowodowana chorobą psychiczną;
   4. – dokonanej próby samobójczej;
   5. – drgawek;
   6. – nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej;
   7. – zaburzeń rytmu serca;
   8. – nagłej nasilonej duszności;
   9. – nagłego ostrego bólu brzucha;
   10. – uporczywych wymiotów;
   11. – ostrej i nasilonej reakcji uczuleniowej (wysypka z nasiloną dusznością), będącej efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta;
   12. – zatruć lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
   13. – rozległych oparzeń;
   14. – udarów cieplnych;
   15. – wyziębienia organizmu;
   16. – złamań, upadków z wysokości;
   17. – wypadków komunikacyjnych;
   18. – urazów;
   19. – rozległej rany, będącej efektem urazu;
   20. xx – porażenia prądem elektrycznym;
   21. – podtopienia lub utonięcia;
   22. – porodu i połogu.
  3. w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
 3. Lekarz świadczący Usługi medyczne zamawiane za pośrednictwem Aplikacji nie jest uprawniony ani zobowiązany do przewożenia/transportowania pacjenta do placówek medycznych, w tym np. oddziałów ratunkowych.
 4. W przypadku uzyskania podczas komunikacji z Uprawnionym wiarygodnej informacji, że wymaga on udzielenia natychmiastowej pomocy, Lekarz udziela Uprawnionemu pomocy dostępnymi środkami i z uwzględnieniem okoliczności, że świadczenia zdrowotne udzielane są drogą elektroniczną. Jeżeli Uprawniony nie wyraził sprzeciwu i ustalony został adres, pod którym Uprawniony aktualnie przebywa, Lekarz może skontaktować się z numerem alarmowym 112 i wezwać pogotowie, chyba że okoliczności wskazują, że wezwanie pogotowia nie jest konieczne.
 5. Globiana zastrzega, iż nie wszyscy Lekarze świadczący Usługi medyczne będą mieli uprawnienia do wystawiania recept refundowanych. Okoliczność ta nie może stanowić podstawy reklamacji.
 6. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za skutki zatajenia przez Użytkownika istotnych danych, które mogły mieć wpływ na proces udzielania usługi w tym szczególności istotnych informacji o stanie zdrowia Użytkownika.
 • §5. Działanie Aplikacji
 1. Gobiana prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Globiana nie gwarantuje stałej dostępności Aplikacji, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Globiana zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Aplikacji z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Aplikacji), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Aplikacji ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Aplikacji.
 3. Globiana Medical Center nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Aplikacji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Aplikacji – praw osób trzecich, w szczególności praw Lekarzy, których dane znajdują się w Aplikacji;
  3. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Aplkacji lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Aplikacji lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Aplikacja nie była w stanie zapobiec;
  5. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
 4. Globiana Medical Center może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Aplikacji (blokując lub usuwając jego konto), ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji w Aplikacji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się za pośrednictwem Aplikacji naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Aplikację za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Aplikacji lub godzące w dobre imię Aplikacji.
 5. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Aplikacji, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Aplikacji bez uprzedniej zgody Globiana.
 6. Globiana zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług medycznych. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Dostępność Aplikacji może być zależna w szczególności od urządzenia, pakietów transmisji danych, korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej, przy czym Globiana nie odpowiada za brak dostępności wynikający z powyższych przyczyn.
 • §6. Własność intelektualna
 1. Globiana oświadcza, że Aplikacja „Globiana – portal pacjenta” oraz jej zawartość chroniona jest przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
 • §7. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy oraz pytania dotyczące użytkowania Aplikacji należy składać na adres poczty elektronicznej „[email protected]” bądź też na adres korespondencyjny: 40-083 Katowice, ul. Zabrska 17.
 2. Globiana rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub drogą pocztową o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Globiana zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Globiana jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Globiana.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Globiana uwzględnienie.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 • §8. Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych
 1. Zasady polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie www.globiana.pl oraz www.pacjent.globiana.pl.
 2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Globiana Sp. z o.o. informuje że jest Administratorem Danych. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest poprzez Inspektora Ochrony Danych, Tomasza Banasika pod adresem: [email protected] lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Uprawnionych, o których mowa w ust. 1 Niniejszego paragrafu jest art.. 6 ust. 1 lit. lit. b – realizacja umowy o świadczenie usługi z klientem jak również wszelkie czynności zmierzające do jej zawarcia oraz art. 6 ust. 1 lit. f. – czynności związane z utrzymaniem funkcjonalności systemu.
 4. Kategorie przetwarzanych Danych osobowych, obejmują: dane personalne użytkownika, informacje o udzielanych świadczeniach w tym wyniki badań i konsultacji lekarskich oraz dane dotyczące sesji użytkownika.
 5. Dane osobowe, będą przetwarzane w systemie do momentu usunięcia konta Użytkownika z Aplikacji.
 6. Usunięcie danych w systemie pacjent.globiana.pl nie powoduje usunięcia danych w systemach medycznych administratora, które będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym zgodnie z okresami przechowywania dokumentacji podatkowej, księgowej i medycznej.
 7. Odbiorcami Danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, lub podmioty uprawnione bezpośrednio przez użytkownika.
 8. Administrator powierzył obsługę systemu firmie Globiana z którą zawarł odpowiednie umowy gwarantujące utrzymanie i zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 9. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wykonania zapisów zawartych w Polityce prywatności zawartej na stronie www.globiana.pl, w szczególności do realizacji swoich praw na zasadach opisanych w Polityce.
 10. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez administratora.
 11. Szczegółowy zasady przetwarzania są udostępnione Pacjentowi w momencie zawierania Umowy o świadczenie usług medycznych z Globiana.
 • §9. Czas trwania umowy
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Aplikacji drogą elektroniczną, w każdym momencie z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Aplikacji. Umowa o świadczenie usług Aplikacji wygasa z upływem 30 dniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia oświadczenia (tj. przesłania Globiana za pomocą formularza dyspozycji zamknięcia konta).
 3. Z chwilą wygaśnięcia umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu www.pacjent.globiana.pl
 • §10. Cennik

Ceny usług medycznych świadczonych przez Podmiot leczniczy znajdują się na stronie internetowej www.pacjent.globiana.pl.

 • §11. Postanowienia końcowe
 1. Globiana sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Globiana cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Globiana zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu oraz w sklepach Google Play i App Store na stronach Aplikacji. O zmianie Regulaminu Globiana Sp. Z o.o. poinformuje Użytkownika w czasie każdorazowej rejestracji Użytkownika w serwisie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Globiana Sp. Z o.o. a Użytkownikiem, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Globiana.
Zabiegi ginekologiczne w Centrum Medycznym Globiana
W ramach Oddziału Chrurgii Jednego dnia wykonywane są m.in. zabiegi: - Abrazji frakcjonowanej kanału szyjki i jamy macicy w znieczuleniu ogólnym - histeroskopii diagnostycznej i zabiegowej - konizacji szyjki macicy... i wiele innych